Общи условия

Общи условия и защита на лични данни

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия fishbg.bg

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.5, АЛ.2, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД) И РЕГЛАМЕНТ 679/2016г НА ЕС - ПОЛИТИКАТА ЗА НАБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/на съм РИБОЛОВЕН ОНЛАЙН МАГАЗИН FISHBG.ORG  да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД , които предоставям във връзка с обработка и изпращане на поръчани от мен артикули от платформата на риболовния електронен магазин при извършена от мен заявка, по взаимно договорен начин и до посочено от мен място.

(Общи условия)

Използвайки услугите на интернет магазина  fishbg.bg, се счита че приематe Общите условия посочени по-долу в настоящия документ. В случай, че не сте съгласни с Общите условия на  fishbg.bg, моля не използвайте този интернет сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия чрез които "ДЖИ Е ГРУП " ЕООД с ЕИК 202926408, наричано по-долу в текста на този документ  fishbg.bg, предоставя услуги на потребителите си чрез интернет магазина  fishbg.bg. Общите условия по-долу представляват съгласие за сключване на договор за покупко – продажба между лицето съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от една страна и  fishbg.bg от друга страна във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронен магазин  fishbg.bg - продукти и стоки.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Термини и дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. "Уебсайт/сайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2. "ДЖИ Е ГРУП " ЕООД  е търговското дружество,със седалище и адрес на управление в гр. София, жк  Люлин  бл. 004 вх а

3. " fishbg.bg " е уебсайт за електронна търговия и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

4. "Клиент" е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в fishbg.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия.

5. "Клиенстки профил" е обособена част fishbg.bg, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от fishbg.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия fishbg.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

6. "Потребителско име" е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в fishbg.bg.

7. "Парола" е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в fishbg.bg стоки и услуги.

8. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

9. "Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

10. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

11. "Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

12. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

13. "Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

14. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

15. "Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

16. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

17. "Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

fishbg.bg предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в интернет сайта на fishbg.bg  стоки след регистрация и чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в fishbg.bg изисквания за конкретните стоки.

Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в fishbg.bg стоки, Клиентът трябва:

Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www. fishbg.bg

При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на fishbg.bg  данни, както и евентуално да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

В случай, че Клиент на fishbg.bg предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, fishbg.bg има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване чрез електронната форма за заявка на предлаганите чрез fishbg.bg  стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ

Доколкото предлаганите от fishbg.bg стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от fishbg.bg.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и fishbg.bg, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ И СТОКИТЕ НА fishbg.bg

fishbg.bg публикува на страницата на елктронния онлайн магазин с адрес www. fishbg.bg  описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

fishbg.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производителя на всяка от стоките информация за характеристиките на същите.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СТОКИ И ПРОДУКТИ

Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в fishbg.bg  стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на електронния магазин и натисне виртуалния бутон "Вход".

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното кумулативно извършване на следните действия:

·         определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон "Купувам", обозначен срещу съответна стока;

·         преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката.

·         избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;

Заявката за покупка на стока от fishbg.bg се счита за извършена след натискане на бутона "Завършване на поръчката".

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за fishbg.bg  не възниква задължение за нейното изпълнение.

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКАТА

Заявката за покупка се приема от fishbg.bg  чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа:

·         информация за основните характеристики на заявената стока;

·         нейната продажна цена;

·         стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;

·         избрания от Клиента начин на плащан;

·         посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

ЦЕНИ

Всички цени в fishbg.bg  са в български левове, с включен ДДС.

Указаните в fishbg.bg  цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цената по предходния раздел и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

·         в брой от Клиента или от трето лице от името на същия;

·         по банков път на посочена от fishbg.bg  сметка;

·         с кредитна или дебитна карта;

·         по друг указан в Интернет страниците на fishbg.bg  начин.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.

ДОСТАВКА

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:

·         обикновено до  няколко работни дни след деня на поръчката

·         достатъчен според обстоятелствата - за чужбина.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

При предаване на стоката Клиентът или третото лице по подписват придружаващите я документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, fishbg.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

·         доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

·         при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

·         цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55 ,ал.3 , има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез fishbg.bg, като върне стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до fishbg.bg и да върне стоката с ненарушена цялост. fishbg.bg е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

При получаване на пратката , проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .

При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА fishbg.bg

fishbg.bg се задължава:

·         да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

·         да достави в срок заявената за покупка стока;

·         да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

fishbg.bg  има право:

да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на fishbg.bg fishbg.bg  си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на fishbg.bg  и в клиентския профил Клиента.

да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

fishbg.bg  няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на ин


Newsletter Subscribe:

By clicking on the “Subscribe” button, I consent to the processing of personal data.